In sardu

Agentzia Sarda de sas intradas contra Equitalia e Agenzia delle Entrate

Agenzia sarda delle entrate

De Bartolomeo Porcheddu

«Errare humanum est» naraiant sos latinos, ma persighire est diabòicu. Pro la nàrrere a sa sarda: «Ischeddende e chentza ischeddare». Su primu a coniare su tèrmine “vertèntzia intradas” est istadu deghe annos a como pròpiu Francesco Pigliaru, cando fiat Assessore a sa Programmatzione e a su Bilàntziu in sa giunta Soru e si fiat abbistu chi s’Istadu non pagaiat su chi nos depiat dare dae su 1991. Dae tando a oe sunt barigados belle 10 annos e galu si faeddat de “vertèntzia intradas”.

In sa legislatura sighente, su guvernu regionale Cappellacci aiat fatu recursu, e l’aiat bìnchidu, a sa Corte Costitutzionale in mèritu a su diritu de sa Regione de pònnere in bilàntziu sas intradas dèpidas a sa Sardigna pro istatutu. Sa giunta Pìgliaru, imbetzes, no at chèrfidu chertare dereta cun su guvernu “amigu” de Renzi e at improntadu sas relatas cun s’istadu cun intentu collaborativu. At naradu s’Assessore a sa Programmatzione e Bilàntziu Paci, friscu de nòmina, in su mese de maju de ocannu: «S’acordu cun su Guvernu est fissadu subra sa paris fidùtzia».

Carchi mese a pustis de àere firmadu su “Patu de istabilidade” (24 de cabudanni 2014), Pigliaru e Paci ant declaradu: «Custu est su caminu giustu pro dare a sa Sardigna sa possibilidade de fàghere sèrias polìticas de bilàntziu»; francu si torrare a mandigare totu su chi aiant naradu finas a tando, tantu chi, su 2 de Santu Gaine 2014, faghiant votare a totu su Consìgiu Regionale, pro sa prima borta a cumone, sa norma chi sa Regione non diat àere retiradu sos recursos dae sa Corte Costitutzionale si s’Istadu no aeret respetadu sos acordos. In sardu si narat: «Si cheres chi sa paghe si mantèngiat, unu pratu andet e unu bèngiat».

Sas cosas non si sunt postas pro nudda bene cando sa Ragioneria de s’Istadu nos at fatu ischire chi nos depet dare 130 milliones in mancu ca in su 2013 sa Sardigna at introitadu prus pagu cunforma a s’annu in antis. Ma sa brulla prus manna nos l’at fata Renzi cun sa Lege noa de istabilidade boghendeˑnde a sa Sardigna 97 milliones de euro, chi s’agiunghent a sos àteros 570 chi depimus pagare pro sanare su disavantzu natzionale.

Como paret chi Pigliaru apat ischeddadu! Tantu est chi, su 17 de Santu Gaine 2014, at naradu: «Cun custas segaduras de dinari at a èssere difìtzile finantziare programmas de isvilupu e, non bastat, at a èssere a arriscu mannu sa matessi possibilidade de guvernare sa Sardigna.

E tando ite cherimus fàghere? Bolimus torrare a mandare unu sinnu de “Paci” a su Guvernu italianu o, imbetzes, cumentzare a nos defensare? Deo dia nàrrere chi sa prima cosa de fàghere est cussa de nde bogare dae manos sa cassa de su dinari nostru a s’Istadu, ca in custu momentu chi su dinari est pagu, e chi su Guvernu est abramidu, est comente a pònnere unu matzone a bardiare sas puddas.

Est ora de leare in manu s’Istatutu regionale e atuare su chi nartat s’art. 9: «Sa Regione podet dare a sos òrganos de s’Istadu s’atzertamentu e s’intròitu de sos tributos pròpios». Cun su verbu “podet”, si cheret nàrrere chi sa Regione “si cheret” podet, si “non cheret” podet incassiare issa etotu sos tributos pròpios inditados in s’artìculu 8.

Custu dinari s’Istadu no lu podet tocare ca s’Istatutu regionale est Lege Costitutzionale e non podet èssere derogadu dae una lege ordinària istatale, mancari siat una lege finantziària. De sas intradas pròpias nostras, s’Istadu si depet tènnere una parte mìnore ebbia. Tando proite li depimus lassare s’incàssiu de totu sa summa, isentende a pustis chi nos diat sa cuota chi nos isetat? Non diat èssere prus giustu a tènnere nois su dinari e a torrare a s’Istadu sa parte sua?

Si andades a bìdere su consìgiu de amministratzione de Equitalia, bos rendides luego contu chi sa sede de Equitalia Centro, dae ue dipendet sa Sardigna, nch’est in Firenze e chi totu su personale est de foras. Si in prus andades a abbaidare Equitalia Sud, bos abigiades in presse chi mancat sa Sitzìlia, matessi Regione Autonoma a Istatutu Ispetziale comente sa Sardigna, ca sos Sitzilianos ant pensadu bene de incassiare sas intradas issoro dae un’agentzia controllada dae sa Regione. Pro tantu “Riscossione Sicilia”, gasi si narat s’agentzia sitziliana, est pro su 99,885% de propriedade de sa Regione Sitziliana e pro su 0,115% de propriedade de Equitàlia.

Mirade bene, no est chi sos Sitzilianos ant fatu custa sèbera ca ant un’Istatutu mègius de su nostru, issos matessi podent dare a òrganos de s’Istadu s’atzertamentu e s’incàssiu de sos tributos, ma ca ant ischeddadu in antis de a nois a non lassare in manos angenas su dinari issoro.

E nois? A cando una Agentzia Sarda de sas Intradas? Semus ischeddende e chentza ischeddare! Semus faghende comente cudda pobidda chi maletratada dae su maridu, pro no lu dare a bìdere sas comares, sighiat a lu defensare narende: «Prus m’iscudet e prus bene lu chèrgio».

 

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

  1. Sa cosa assurda est su fatu chi bi siat galu bisòngiu de gherrare pro un’impostadura de sa màchina regionale chi est e est semper istada sa prus lògica. S’idea matessi de colare su dinare sardu a s’istadu e poi isperare chi nos ant a torrare sa parte nostra est de una stupididade illacanada. Su filtraggiu bolet fatu a sa mitza, comente cadaunu chi tèngiat unu pagu de cherbeddu diat connòschere. Petzi una casta polìtica dipendentista e sùccube comente sa chi amos tentu nois podiat atzetare una situatzione de su gènere. S’agentzia sarda de sas intradas bi depiat èssere semper istada, sa vertèntzia nos at datu petzi un’àtera motivatzione pro nos mòere.

  2. Stevini says:

    italia ens roba , e nois a faer is bonus dischentes . Currudus e apaliadus .

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.