In sardu

Sos giornales sardos in limba italiana s’interessant “totinduna” a sa limba sarda

giornali

de Bartolomeo Porcheddu

In bonora, sos giornales sardos iscritos in italianu ant dadu resartu mannu a sa limba sarda in ocasione de s’auditzione in Cummissione regionale Cultura de sos assòtzios chi si ocupant de limba sarda. Forsis l’ant fatu pro pònnere in mala lughe sa limba sarda, ca ant dadu prus importu a sas “brigas”, intre chie cheret sa limba istandardizada e chie nono, che a sa chistione “bera”, chi pertocat sa cunvocatzione dae parte de sa Cummissione Cultura de sos movimentos linguìsticos chi cherent sa limba sarda in sas istitutziones.

Custos matessi giornales non sunt istados ateretantu generosos in fatu de iscrituras carchi die a oe, cando sos editores sardos (chi iscrient in sardu) ant imbiadu unu comunicadu a sos diretores issoro pro lamentare sa disaura chi sunt passende pro neghe de su retardu in sos pagamentos de sos contributos regionales, chi sunt ponende in dificultade manna su setore.

Pagu inchiostru sunt in prus isprechende pro discrìere su mudamentu mannu chi est traessende s’Europa de sas Natziones, in ue sos protzessos culturales sunt andende deretos a dare identidade a cussos pòpulos chentza istadu comente sa Sardigna.

Pagu o nudda est su logu chi dae sas pàginas de custos giornales benit dadu a s’abboju pùblicu subra s’istitutzioanlizatzione de sa limba sarda (in su mentres chi in internet si nde chistionat meda), chi sa sotziedade nostra cheret parificada a cussa italiana e, pro tantu, impreada in s’iscola e in sa pùblica amministratzione.

Custos editores de sos giornales sardos in limba italiana, chi bendent sas còpias issoro a sos sardos ebbia, depent tènnere contu de custu mudamentu sotziale e cumentzare a fàghere iscrìere fintzas in sardu, in antis chi siat tropu tardu. Si nono podet sutzèdere, dae una dia a s’àtera, chi sos sardos s’istrachent de lis comporare sos giornales e lis fatzant serrare butega.

Si, imbetzes, cherent sighire cun s’intentu de fàghere fora sa limba sarda, depent cumentzare a imparare unu dìciu sardu fatu contra chie si creet mannu meda, semper bonu in totu sos tempos inoghe in Sardigna, chi narat: «Àteru che gai nd’amus bidu…  a culu paradu e a paràcua abertu!».

 

Tags: , , ,

One Comment

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.