In sardu

Sa natziòni campidanesa

de A. Luca de Martini

De argunus annus – si arregòrdu bèni in su Beranu 2010, candu sa Provinça’e Castedhu at sçoberau is “Arrégulas” che língua ufitziali – Omari Onnis pregontàt cun ispreu: “¿Chini funt is campidanésus?“. Dh’eus arrespustu intzaras e dh’arripiteus imòi, cund unu linguaxi chi dh’at a arregordai unu chi issu dhu connòscit bèni, est a nai Frantziscu Sedha: “Segundu ogetu issus funt is chi fuedhant su campidanesu; segundu sugetu funt is chi tènnint cusciéntzia de fuedhai sa língua campidanesa“.

Si unu fulanu o sutanu calisiollat, che is bocidòris fadhius de su campidanesu, cun àiri presumia tambèni, at a pregontai “¿Aundi est fuedhada sa língua campidanesa?“, dh’eus a arrespundi: in is comarcas sardas de mesuddí, chi is de cussas postas prus a tramuntana funt Cabras, Nurachi, Baràdili Santu Perdu, Tzedhiani, Tramatza, Tzerfaliu, Ollastra Simaxis, Àllai, Ruinas, Asuni, Làconi, Meana, Gadoni, Seulu, Seui, Ussassai, Gàiru, Àrtzana, Elini, Irbonu, Lotzorai, Girasòli.

Ma calincunu pòdit pregontai puru: “¿Cali fuedhu pòdit espressai chini funt is campidanèsus?“. Dh’arrespondeus “Natziòni”. “Natziòni” bòllit nai truma étniga, chi si scerat de is atras trumas étnigas po calincuna arrexòni, po assempru sa língua e totu: est un’imparis de óminis; “natziòni” est una cosa naturali, che is matas e is animalis, ca no dha frabbigat ómini perunu; “natziòni” est una cosa naturali, “natzionalismu” est un’ideologia chi at fatu sçacus in dónnia logu: su natzionalismu est ofentzadòri e imbestit sèmpiri a calincunu, jai chi dh’abbisonjat a tènni inimigus. Sa natziòni campidanesa no est contras a sa Sardínnia e no dhi nòxit: sa Sardínnia est una terra, is campidanèsus funt óminis.

Chini cumprèndit chi sa língua sua est su campidanesu, scit chi a marolla dhoi at sa natziòni campidanesa puru. Si a unu pipiu dh’imparant su campidanesu, tocat a dhi nai: “Sa língua tua est su campidanesu, sa natziòni tua duncas est sa campidanesa“. E igustu si dèpit fai candu incumentzat a chistionai e atinai. Candu su pipiu crèscit, e intèndit is fuèdhus “sardu” e “Sardínnia”, tocat a dhi spricai: “Sa Sardínnia est s’ísula aundi bivit sa natziòni campidanesa, a mesuddí; a tramuntana dhoi at sa natziòni logudoresa, sa turridana e sa galluresa. Custas cuàturu natziònis si spartzint is terras de totu s’ísula: issus funt is sardus“. E agoa: “In su mari Meiderranju is duas ísulas is prus mannas funt Sardínnia e Cóssiga: tènnint acàpius antigus meda“. No de s’istória’e Sardínnia sceti abbisonjat a chistionai, ma de Cóssiga puru, ca is liònjus intra’e is duas ísulas dhoi funt sèmpiri stétius.

S’intendimentu de dissimbillàntzia intra’e campidanèsus e logudorèsus tènnit testimònjus antigus: po assempru in su primu àutu sagrau de para Antoni Maria de Stertzili, in sa nòti’e Paschixedha candu aparrint is pastòris fuedhant logudoresu, po arremaçai sa diferéntzia cun sa língua de chini ascurtat; argunas dexenas de annus innantis (inghitzu de su de XVII ségulus) Juanni Maria Cóntini maresu (Salvador Vidal a s’ispanniola), chi si fiat scaresçu sa língua sua sigumènti ca si ndi fiat andau atesu de medas annus, at umperau su logudoresu candu biviat a Cabu’e Susu, mancai no dh’essit imparau bèni meda.

S’amparu’e su campidanesu est pretzisu in calisiollat conditziòni polítiga: siat in su stadu intalianu che òi, siat ind unu stadu europeu benideru, siat ind unu stadu sardu independènti, siat ind unu stadu de Sardínnia e Cóssiga unias (cheni’e si scarésci chi dhoi est stétiu jai su Juigau de Càllari).

Su natzionalismu intalianu at bófiu destruiri totu is natziònis de su stadu nasçu in su 1861 po dhas arremprasai cun sa natziòni intaliana sola, jai chi segundu su natzionalismu ballit s’agualamentu “una terra = unu stadu = una natziòni = una língua”. Sa natziòni campidanesa peròu no est morta tambèni, ma imòi su natzionalismu sardu dha bòllit borrai, a sa própiu manera de su natzionalismu intalianu: cun sa dennega’e s’esisténtzia de sa língua campidanesa innanti’e totu, e infatis amostant cartas de sa Sardínnia aui su logudoresu e su campidanesu no funt distintus, ca cumparrit unu colòri sceti po dhus conjungi (bollinai po arredusi su campidanesu a dialetu burdu). Cun atrus fuèdhus, si pòdit nai: su chi no funt arrenèsçus a fai is natzionalistas intalianus, dhu bòllint fai is natzionalistas sardus.

Sa LSC che dónnia atra spétzia’e logudoresu disfrassau est un’aina’e su natzionalismu: chini dha bòllit impònni no tènnit nemancu s’onestidadi’e arreconnòsci chi est logudoresu. Intamus chini no est natzionalista amparat dónnia língua e dónnia curtura, ca dhas bît cumènti’e un’arrichesa. S’imponnidura’e su logudoresu depèndit de arrexònis arratzialis puru: est sa fàula chi nci creiat Wagner, “Is sardus nuorèsus funt alentòsus, bèllus, artus, biancus e orgullòsus; is de Cabu’e Suta funt govardus, lèjus, basçus, moritus e timoròsus“, goinci “Sa língua sarda bera est su logudoresu“.

A is campidanèsus chi arricint cussus scimprórius e funt tanti straviaus chi spainant sa LSC (po unu gaju pitichedhu puru), tocat a dhis nai “Sa dinnidadi no si comporat cun is sòdhus, ma cun pagu’e dinai si pèrdit: bregunjaisí“.

¿Ma ita pòdit arrepresentai is campidanèsus? ¿Cali símbulu s’at a sçoberai?

Innòi presèntu una proposta’e bandera chi est praxa jai a calincunu: su colòri birdi afigurat siat su campu mayòri (Campidanu) siat sa spera’e libbertadi, spera chi est arripítia in sa scrita; sa scudu cun su cuadhu fiat bandera’e s’arrennu castedhayu. In su stema, in prus’e sa bandera de s’Edadi’e mesu, dhoi funt su nuraxi (tzivilidadi antiga) e su castedhu (tzivilidadis prus tardas).

 

Tags: , , ,

26 Comments

 1. Abdullah Luca de Martini says:

  ¿Ma ligi scit custa gènti? Apu scritu calis funt is bidhas de língua campidanesa prus a tramuntana: a levanti Ussassai, Gàiru, Àrtzana, Elini, Irbonu, Lotzorai, Girasòli. Imbeças Bidha Manna Strisàile, Baunei, Urtzulei e Triei no intrant in custa làcana. Dèu no mi pònju a scriri si no tènju dogumèntus: apu ascurtau is bòxis de dónnia bidha innanti’e fai sa lista.

  • Salude, luca de martini, tenese rejone ka lanusei, irbono, arthana ulatha, ierthu,terthenie,gaero,osini,foghesu,loceri,barie,cardhedu e tortoelie!. Ka s’allegu s’assimbijat prusu a su campidanesu.invecese su chistionu de biddhamanna strisale, talana, orthulle’, e baunei e peri triei,este prusu unu mistu cun su barbaricinu, ci ti capitat ascurta bene su modu de chistionaere de custas 5 iddhas e gasi ti rendes in cuntu de sa diferenthia de tottu s’atteras biddhas de s’ogiastra.

 2. Pingback: Toh, si sono svegliati–ma solo un po’–anche i due COR | Bolognesu: in sardu

 3. Mc Sardus says:

  Seu de accordiu in medas cosas, perou po su Sulcis po prexei bollu s’ Istatutu Ispeciali cun d’unu bilinguismu, sardu/maurreddu e liguri/tabarkinu 😉

 4. Emanuele says:

  No seo de acordiu cun De Martini. Non cumprendo nemancu poita apunteddai s’arrexonamentu ci fait cun testimongius istòricus ci no narant nudda de su ci pentzat issu.

  Premito: po afrontai unu problema de politica linguistica sarda oe, no creo ci depeus ponnere tropu afincu in sa storia linguistica, nen in sa storia in generali. Certu, tocat a ndi tenne contu, però non tropu. De cinuncas sa cuscientzia de sa storicidadi nosta (chi, a dolu mannu, esistit e est traumatica) arribat a istrobai sa possibilidadi de cambiai is cosas. E torraus conservativus e conservadoris. Ca is problemas funt atuales e no est feti sa storia ci si podet jai respusta.
  De Martini at fatu una bella editzioni critica de is comedias de Antoni Maria de Sterzili, però ita bolet dimostrai cun su fatu de is pastores foeddant logudoresu? no ddu sciu, ma segundu mei in custu casu sa funtzioni dramaturgica ci jat s’autore, de fai foeddai in logudoresu is pastores, mi paret potzat esse un’atra de sa ci pentzat De Martini. No ddu est duda peruna: s’autore bolet marcai sa diferentzia dialetali, e sa cosa est interessanti meda, poita est unu de is pagus esempius de impreu de dialetus ci no siant fatus in funtzioni comica. Ma de seguru no ddu est “esotismu”: in sa comedia de su nascimentu de Gesus, is pastores giudeos ci saludant s’annuntziu de s’angelu, no furint istrangius e no furint in tramuda, no ‘eniant de atesu. Furint pastores giudeos, in domo insoro, in Betlem “citadi de David”, “terra de Judea”, cun cuiles in Giudea, ci andaiant a saludai su pipiu de gente ci ‘eniat de Nazareth, est a nai de Galilea, po fai su censimentu. Antoni Maria podet ai bofiu marcai sa cosa. Comente fait puru cun Sant’Agustinu. Issu, po ddi jai importantzia, ddu fait foeddai in castiglianu. E duncas? candu unu foeddat in castiglianu a campidanesus est feti poita ca est dotori. Ci invecis funt pastores a foeddai in cabesusesu est poita funt linguisticamente diversus e no si cumprendent e “segnano la distanza”? Ma su ci fait Antoni Maria, segundu mei, no nascit de unu “intendimentu de dissimbillantza”, né istintivu, né “teoricu”. Est una creatzione, istudiada, de sa sotziedadi ebrea pentzandu a sa sarda.
  No ndi potzo esse seguru, ma no est impossibili custa cosa: ci essint pregontau a Antoni Maria de Stertzili cali fessit sa limba sarda culta, issu iat potziu arrespundi: su logudoresu. Ma no seus segurus nemmancu de su contrariu. E tando poita unu si depet imbruscinai in arrexonamentos ci no podent agatai ‘essida?

  A pitzus de Salvador Vidal (a su seculu Giuanni Maria Contini, de Mara): iat a esse bellu arregolli totus is testimongios de cuscientzia linguistica e/o paralinguistica ci s’agatant in is treballos de Vidal. Ma non podent srebiri po dibatiri como apitzu de sa limba. Innoxe ndi trascrio unu, de esempiu de su ci pentzaiat Vidal (1639):

  “Idioma Sardiniae: multiplex sane est: (…). Huiusmodi autem linguae varietas, a diversarum nationum commercio, quin et Principatuum successione, provenit: a multis enim extitit exteris imperium usurpatum; idcirco laesum penitus idioma. In civitatibus Calari, Sasseri, Bosa, Alguerio, et Arborensi, Tarraconensis lingua perviget. Etrusca tamen, et Hispanica in sacris concionibus utitur. Oppidani genuinam, suo quisque more, retinent linguam. Calaritani, latini sermonis modulos, Itali mixtos, habent. Logudoresii Italice prope loquuntur, itemque et Gallurenses: ita ut lingua Italica tum in urbibus, cum in oppidis habeatur: unde et quum Sanctae Cruciatae gratiae praedicantur, Italus saepius assumatur, praedicet, audiatur. Montani Ilienses, Barbaricini appellati, latinum adhuc sibi retinent idioma. Idque sic; quia Imperatores Romani, in illis partibus ut referunt, L.c. 2. de offic. Prae. Afr. et Leander Albertus in Descrip. Ital. munitissima praesidia magno aere sustinebant; nihilominus aliqua male tenent vocabula, in proferendis Graece segerunt, siquidem pro Angelus, Anguelus, pro celos, quelos, et c. In multis igitur vocibus Campania Calaris, Montanos excellit: quippe melius profertque latinius. Dicunt Montani: abba, pisqui, Anguelus, quelu, Limba, nois, bois, querbu, et c. id genus alia. Campani autem, Aqua, piscis, piscina, Angelus, Celu, lingua, nos, bos, cerbu. Non eo tamen Iliensibus emendatioris sermonis institutione praecellunt, immo nec parificantur. Illi siquidem clariores, nec sat longe a latinitate vernacula”.

  Si notet: custas cosas Vidal est scriendudeddas in-d un libru dedicau a su Granduca de Toscana. Duncas enfatizat meda sa presentzia e su connoscimentu de s’italianu in Sardigna. Podeus fortzis narri fintzas: unu pagu ddu esagerat. Edduncas narat: sa limba est molteplice ca ddua funti stetius dominius diversus, in totus is citadis si chistionat su catalanu, ma in is biddas chistint sa limba originaria, donniunu a modu sua. A sa parte de Casteddu, foeddant cun modellos mistos latinu-italianu, a sa parte de Logudoro foeddant casi italianu (!, o est chistionandu de su sassaresu feti?), e in Gallura su propiu. Podet capitai ci fintzas s’illustratzioni de is gratzias de sa Santa Crociada (est a nai sa benda de is indulgentzias) fessit fata de unu italianu. Is barbaricinos sighint a tennere su latinu. Però no est chi ddu pronuntzient bene meda, nant Chelu antzis chi Celu et abba antzis chi aqua. Duncas, medas foeddos is campidanesos ddus pronuntziant mengius, prus latinamente. Custu no ‘olet narri ca is campidanesos siant mengius o igualis in elegantzia de limba, poita de donnia manera is barbaricinos funt prus crarus e no s’istesiant meda de sa latinidadi originaria.
  De totus is cosas ci nat Vidal, a parte sa simpatica comparatzione fonetica cun sa pronuntzia eclesiastica de su latinu, introdusit puru unu elementu, ci est cussu de su nascimentu, o de s’aparessida, in Sardigna de limbas cultas: su spanniolu e s’italianu, imperadas in is predicas (e naturalmente in sa produtzione literaria). A faci de custu paragone sa limba propia de is sardus no podet cumpetere. Su problema tandu cumenzat a esse sa collocazione sotziologica de su sardu, custrintu a limba de registru basciu: comente si realizat custa sugetzione sotziologica, is diferentzias puru a intro de su sardu parent si amanniai. E comente circai de ndi ’essire de custa sugetzione? sa solutzione de sa (casi) perfeta identidadi sardu=latinu est giai mesu enucleada.

  No fut stetiu sempere gasi. Is paraulas de Vidal funt iguales casi ai cuddas de Sigismondo Arquer, giai beccias de noranta annos candu iscriiat Vidal. Ma a su tempus de Arquer sa chistione de sa limba sarda no fut tancada ancora, su sardu no iat pigau ancora su logu sotziologicu de is dialetus. Eccu duncas su ci iscriat Arquer (1550):

  “Habuerunt quidem Sardi olim linguam propriam, sed quum diversi populi immigraverint in eam atque ad exteris principibus eius imperium usurpatum fuerit (nempe Latinis, Pisanis, Genovensibus, Hispanis et Afris), corrupta fuit multum lingua eorum, relictis tamen plurimis vocabulis quae in nullo inveniuntur idiomate. Latini sermonis adhuc multa tenet vocabula, praesertim in Barbariae montibus, ubi Rom(anorum) imperatores militum habebant praesidia, ut l. II c. de officio praefecti prae(torio) Afric(ae). Hinc est quod Sardi in diversis locis tam diverse loquuntur, iuxta quod tam varium habuerunt imperium, etiamsi ipsi mutuo sese recte intelligant.
  Sunt autem duae precipuae in ea insula linguae, una qua utuntur in civitatibus et altera qua extra civitates: oppidani loquuntur fere lingua Hispanica, Tarraconensi seu Catalana, quam didicerunt ab Hispanis, qui plerumque magistratum in eisdem gerunt civitatibus; alii vero genuinam retinent Sardorum linguam.”

  Arquer puru collegat sa sutzessione de is dominios a sa diversificatzione linguistica. Ma chistionat de is limbas feti comente limbas de usu, no de prestigiu. Is limbas funt duas: su catalanu in citadi, e su sardu a foras de citadi, e mancai podet esse diversu, narat Arquer, is sardus si cumprendent a pari. A unu positzionamentu sotziologicu “neutru” currispundet una fundamentali cuscentzia unitaria de sa limba.

  Ita est ci est sutzediu intre su 1550 (Arquer) e su 1639 (Vidal)? Su castillianu ‘essit comente limba de prestigiu a ispesa de sardu (e catalanu). A sa fini de su Cincuxentus furint stetias organizadas is iscolas de is gesuitas. E is primus gesuitas ‘oliant sì imperai su sardu comente limba veiculari in is letziones, segundu sa regula insoro, ma furint stetius impedius siat po s’interventu de atrus gesuitas, siat po unu interventu informali de Filippu II, siat po is babus de is istudiantes ci ‘oliant a ddis imparai deretu su castillianu a is fixus po nci essiri prus “competitivus” in “carriera”. Su fallimentu de cussu intentu oberit o agiudat a oberre su caminu (impari a s’impreu de sa limba de prestigiu: castillianu) de sa dialetizatzioni sotziologica de su sardu.

  De donnia manera, is cunsideratziones paralinguisticas o epilinguisticas de is antigus podent esse e de seguru funt de interessu, ma no si janta una grandu manu de agiudu po is chistiones de oe.

  Cun is augurius a A. Luca De Martini de si torrai a fai calincuna atra bella editzione de testus antigus. E perdonaimia is errores.

 5. Pingback: Il razzismo reciproco dei Sardi | Bolognesu: in sardu

 6. Amsicora says:

  Cess, ma la chi ci nd’est genti macca in Sardigna ! Faisì curai totu cantu seisi!

 7. Pingback: Riflessioni sulla Natziòni Campidanesa | Alexandra: Arrexinis e Arrexonus

 8. Marco Solinas says:

  Irbono, Elini e Arthana chi allegant campidanesu??? Mancu Blasco dd’iat artziada aici meda sa làcana cun su Log…. ah no, no est logudoresu, est cussa zona in colori de cinisu chi Blasco (e a cantu parit mancu custu De Martini) cumprendit ita est. Totu po no ammiti chi est, a manera simpli meda, Sardu.
  Ascù, o De Martini… prrrrrrrrrrrrrrrr!!!

   • Marco Solinas says:

    Si biet chi non ses ogiastrina… si ddu naras tue a is ogiastrinos pro ite sunt campidanesos issos puru? Ah, deo so Sardu, e ogiastrinu. Duncas, si pròpriu boles partzire, partzi bene o lassa pèrdere.

   • Saludi Marcu,
    ses cunfundendi arregioni stòrica (s’identidadi prus connota e prus forti in conca nosta) cun arregioni linguìstica (s’identidadi prus pagu connota e prus dèbili in conca nosta). Is arregionis stòricas funt is chi naras tui (Sarrabus, Ollasta, Surcis e aici nendi), is arregionis linguìsticas, a una primu pratzidura manna, funt is de is bariedadis mannas de su Sardu Campidanesu e de su Sardu Logudoresu. A innui passat sa làcana intru de arregioni linguistica campidanesa e arregioni linguìstica logudoresa? Passat a is partis tuas, no totu in d-una, ma de manera amesturada. Po nai, ddoi est sa làcana de s’artìculu (is/sos), sa làcana de is pronòminis (ddu/lu), sa làcana de is infinius (cantai/cantare) e aici nendi. Ddis nant isoglossas.
    Alissandra narat ca su prus de is isoglossas de cuddas tres biddas andat a su Campidanesu, chi tui no ses di acòrdiu ddas iast a depi listai totus e amostai cumenti sa majoria andat a su Logudoresu o no andat ni a s’unu ni a s’atru.
    Is atrus arrexonamentus, de cumenti sa genti ollastrina si intendit, funt cosa de identidadi curturali, no de identitidadi linguìstica.
    S’artìculu de De Martini no tenit fundamentu scentìficu (po su chi narat sa scèntzia in dii de oi), est a nai chi su Campidanesu no est una lìngua, aici cumenti no est una lìngua su Logudoresu (ca toteduus funt partis de una lìngua, su Sardu) ma est unu sinnali de interessu. Unu sinnali, cumenti at nau Alissandra, de is dannus chi at fatu s’arratzismu de Wagner e de totu is chi dd’ant sighiu finsas a oi contras a su Campidanesu. Amigus ollastinus mi contant chi de cust’arratzismu nd’ant sunfriu issus puru, ca is logudoresus ddus spretziant cumenti “né carne né pesce”, ni logudoresus no campidanesus. Tocat a traballai totus imparis po chi custus scimpròrius acabint, ma est tostau, candu sa bariedadi ofitziali arregionali tirat giai totu a una parti sceti (logudoresa).
    A si biri.

   • Marco Solinas says:

    Salude Amos,
    mi dispraghet ma, foras sa parte de acabu de sa respusta tua, non so de acòrdiu cun tegus. In Ogiastra non tenimus peruna identidade “campidanesa”. Mancu nche creo a s’esistèntzia de una regione linguìstica campidanesa. Creo a un’identidade sarda, e a una limba sarda, “unica e indivisibile”, comente diant nàrrere is italianos 😉 àteras cosas pro mene no esistint.
    Arresonos che a custos delìrios de Luca De Martini naschent pròpiu dae sa propaganda, isballiada meda, de una ipotètica e de unu totu imbentada partzidura intre limba logudoresa (chi no esistit) e limba campidanesa (chi a su pròpiu no esistit). Nde sunt su frutu pùdridu, ma chi a su mancu iscòviat deretu carchi cosa de importu, duas pro totus: 1. chi teniat resone chie naraiat ca a partzire sa limba sarda est perigulosu meda e non pro sa limba ebbia (a partzire s’ischit cando si cumentzat ma non cando s’acabat, nen s’àndala chi s’at a pigare partzende), e 2. chi campidanesu-logudoresu est unu seberu polìticu e non tenet nudda de scentìficu. Difatis, leghende su chi m’as iscritu tue e totu, resurtat chi est unu seberu fintzas s’isoglossa chi diat tocare de pigare in cunsideru pro nàrrere cale est sa làcana. Nudda scèntzia, polìtica isceti. E, m’as a perdonare, deo non tèngio perunu interessu a chircare (o propònnere) àteras isoglossas de riferimentu.
    Bivende in su disterru, connosco gente de onni parte de Sardigna, e est berus chi nos leamus pro culu cun su fatu “tue ses de su Màrghine”, “tue ses nugoresu”, “tue ses ogiastrinu”, ma est semper pro brulla e mai a sa sèria. Si calicunu ancora in su 2014 narat custas cosas a sa sèria, est isceti pro innioràntzia. E, m’as a perdonare torra, ma penso chi polìticas de partzidura che a cussas batida a in antis dae is de is Arrègulas tzertu non sunt de agiudu a dda fàghere minimare, custa innioràntzia.
    Semper cun amistade, Marco.

   • Giulia P. says:

    Marcu tenet resone, soe de acordu cun issu de su totu. Chie at iscritu custu post mi paret che a cussos leghistas innorantes. Si istamus bonos sos Sardos aimis chircadu de nos aunire, non de nos sighire a partzire- A chie cumbenit totu custu sulare in su fogu?

   • La distinzione tra logudoresee campidanese eè nata più di 200 anni fa. Quali motivi politici avevano Wagner, Rohlfs, Lausberg per esempio? È assurda un affermazione di questo genere… si tratta semplicemente del raggruppamento di dialetti… nient’altro. State facendo voi un discorso politico di una ‘partzidura politica’ che non esiste da parte dei romanisti. Io quale interesse politico dovrei avere?

   • arricardu says:

    peruna identitade campidanesa? su tziu de mulleri mia de Ilbono ca est mortu a 103 annus chistionàt su sardu “tzivili” su campidanesu!!!

   • Ciao Marco. Non sono Ogliastrina, ma ho una amica di Villagrande St. Guarda che lei infatti non si sente per niente ‘campidanese’, dice di essere ogliastrina… e parla sempre delle tradizioni ogliastrine… e questo l’ho scritto anche nel mio testo su… io direi sempre che mia madre è sarrabese, ma non direi mai che parla il sarrabese… solo in un contesto laddove parliamo di sardo meridionale, ma se parliamo di sardo in generale, quello è ciò che per definitionem è stato chiamato: campidanese. Se si vuole cambiare la definizione, bene… che si faccia, ma per favore con argomenti buoni. Perché se ci chiedono dov’è la ‘lacana’ lo possiamo dire abbastanza esattamente.

   • Ma neanche per l’anticamera dire che Il dialetti di villagrande assomigli al campidanese. Inanzi tutto Il dialetti di villagrande e un misto tra barbaricino e ogliastrino, poi vi faccio un po di esempi in dialetto di villagrande, petha bratthos, leminargios, pinnathu, boso, Su tuo ,Su Mio,andaos, torraos,abila, as, os lentholos, caddu ,filighe, occros, cosingios, cinthos, sarttithu, erisero, atteros, soe, a bisomeo, atthargiu, corfos, omine, preda, predailes, padentes, arbure, moithos, cordha, lentholos, noso, leppa, conchile, Abba, abbaida, pompia, a tie, a mime, bargios, murtinu, thiu, thiospenneros, allora’ questi son solo alcune parole Della parlara di villagrande. E second me non assimiglia affato al campidanese. Al signor Marco senza offese prima do scrivere e parlare deve solo prima ascoltare bene Il dialetti

 9. hoooooom says:

  Meda potente comente cosa, ma castio prus a coa, deo seo pro una torrada cun s’africa, podimus imperare s’arabu che lingua nostra no? o su cartaginesu, pro ita nou?

 10. Edmondo Costa says:

  Ho una grande passione per le lingue ed i dialetti, ma ho la sfortuna di non parlare i vari “Sardi”, a parte il Sassarese. Data la mia sete dire sentire e sapere, mi farebbe un enorme piacere poter capire, leggendolo, questo dibattito, non dico in Sassarese, ma almeno in Italiano. Chiedo troppo? Franciscu, mi rivolgo soprattutto a te. Edmondo

 11. Giulia says:

  Mi’ chi at postu in sa natzione campidanesa finas biddas chi sunt de sa natzione ogiastrina (Arthana, Ussassai) prus calicuna chi est de sa natzione de barbàgia (Seùlu) e calicun’àtera chi est in sa natzione de mandrolisai (Meana). Vostè mi pares acanteddu cunfusu.

 12. O De Martini, ma seriu ses cun cussu cuaddu? Mi ca ti pigant a “ti c….t!”
  E la ca apo scritu in sardu, non in campadanu.

  • Salude Deo soe de iddhamanna strisaile e no mi risultada ka iddhamanna, talana, orthulle e baunei, ka chistionanta Su campidanesu, Deo penso ka or dialettos de custar biddhas CI appo numenau siente Peri diversos de tottu as atteras biddhas de s’ogiastra. Se ascoltate bene I dialetti e le cadenze di questi 4 paesi, son molto diversi da tutti I paesi dell’ogliastra.dunque a villagrande, talana,urzulei, baunei, parlano piu barbaricino che ogliasrrino.a diverenza degli altri paesi ogliastrini, pero fra tutto questo siamo ogliastrini e non campidanesi, perche di campidanese non abbiamo niente, ne di tradizioni e dialetti che non sono uguali

 13. Pingback: Custu a su mancu ddu narat craru! | Bolognesu: in sardu

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.