In sardu

Bandu pro su contributo “afitu de domo” a sos istudentes : prus de una pregunta

studenti

de Bartolomeo Porcheddu 

In die 05/12/2014 sa Regione Autònoma de Sardigna at publicadu su bandu pro s’atributzione de contributos a sos istudentes sardos chi frecuentant cursos universitàrios in ateneos ubicados foras dae sa Sardigna in s’annu acadèmicu 2014/2015 e est luego brincada a fora s’anomalia chi sas dimandas podiant èssere presentadas ebbia a tucare dae su 02 de ghennàrgiu 2015 e finas a sa die 30/01/2015. Su motivu istat in su fatu chi tocat de alligare a sa dimanda su modellu ISEE lassadu dae unu tzentru CAAF cun sos critèrios noos de su 2015.

Como agiummai amus bellu e barigadu sa meidade de ghennàrgiu, ma sos CAAF no ant adeguadu (e non sunt obbligados a lu fàghere intro custu mese) sos software issoro a sos critèrios noos de lege e, pro tantu, sos modellos ISEE non podent èssere produidos. In cunsighèntzia de custu, sa Regione at emanadu unu comunicadu nou in ue si narat chi sos istudentes podent imbiare sa dimanda intro sos tèrmines istabilidos e su modellu ISEE a pustis.

A custu puntu benit naturale de si pònnere prus de una pregunta:

– Pro cale motivu s’est chèrfidu tènnere in cunsideru su modellu nou ISEE 2015 cando fiat sufitziente alligare cussu chi pertocat s’annu 2014?

– Sa Regione cheret forsis impreare unu modellu ISEE prus seletivu pro nche lassare foras dae su contributu cantos prus istudentes?

– Si esseret gosi, non si retenit chi siant bastante artos e difìtziles sos paràmetros de oe?

– Si, imbetzes, sa Regione cheret unu modellu ISEE 2015 ca prus giustu, non podiat isetare a ocannu chi benit, bidu chi in peruna parte de Italia s’est pensadu de impreare normas de su 2015 pro bandos de su 2014?

Pro totu custu disafiu, sa Regione oe depet pagare su personale de servìtziu pro torrare respostas a sos istudentes chi protestant e pro annoare sas graduatòrias chi non podent èssere istiladas pro mancàntzia de su modellu ISEE 2015.

In peristantis sos istudentes e sas famìlias isetant unu contributi chi at a tardare a bènnere. E chie aiat cunfidadu in custu agiudu pro pòdere sighire in sos istùdios s’at a dèpere arrangiare o torrare a domo. In custu segundu casu, peroe, at a pòdere contare subra sos contributos pro sa dispersione iscolàstica, chi bidet sa Sardigna prima in Italia.

 

Tags: , ,

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.