In sardu

Is arrégulas de su XIX prémiu de poesia “Santa Bràbara” de Silius

 

S’Associatzioni Turistica Culturali Pro-Loco de Silius tenit prexeri de presentai su XIX prémiu de poesia in onori de “Santa Bràbara” cun s’amparu e contribbutu de Comunu de Silius, Regioni Sarda, Provincia de Casteddu e de sa Sociedadi Fluorsid S.P.A.

ARRÉGULAS

Su Prémiu est pratziu in tres setzionis e s’argumentu est a prexeri.

Setzioni A – po sa poesia in rima cun non prus de 42 versus;

Setzioni B – po sa poesia in versus scapus cun non prus de  40 versus;

Setzioni C – po scola de s’óbbrigu, annu 2013-2014; a cust’ùrtima setzioni si podit pigai parti cun-d-una poesia o cun-d-unu contixeddu.

Is trabballus podint èssiri fatus a solus o in cambaràda; est pretzisu a pònniri nòmini, sangunau e sa classi de frecuénzia.

Dónnia cuncurrenti podit pigai parti a una setzioni sceti e sceti cun-d-una poesia.

Chini at bintu su primu prémiu non ddu podit bìnciri in sa própiu setzioni si no a pustis de tres annus ma podit cuncùrriri po su segundu, po su de tres, po mentzioni o signalatzioni.

Po bìnciri sa patena di oru, invecias, su poeta no dda depit àiri mai binta.

Is òperas, mai premiadas in atrus cuncursus, depint èssiri mandadas in ses cópias, scritas a machina o a computer e in dónnia cópia ddoi depit èssiri scritu: nòmini, sangunau, logu de residéntzia, nùmuru de telèfunu e, chi ndi tenit, s’indiritzu de posta elettronica; a parti de foras de sa busta depit èssiri inditàda sa setzioni de ancà si ‘olit pigai parti.

Est aggradéssia sa tradutzioni in italianu (obbrigatóriu po is òperas in Algheresu, Tabarchinu, Sassaresu e Galluresu).

Est aggradéssiu a imperai sa litera 12,14, Times New Roman (po esigéntzias de trabballu is poesias cun sa tradutzioni depint arribbai in-d-unu ùnicu fólliu).

Totu is òperas depint arribai aintru de su 15 de Donniassantu 2013, cun posta normali e no arrecumandada a:

Associazione turistica Pro Loco Silius – c/o Erriu Dante via Cagliari 78 – 09040 Silius (CA)

o in posta elettronica a sa e-mail: erriudante@gmail.com

Po ndi sciri de prus podeis tzerriài a su nùmuru: 070/959252.

Is òperas non benint torradas a s’autori e sa Pro-Loco ddas podit imperai po calisisiat fini culturali. Su giudìtziu de sa giurìa est foras de duda e su cuncurrenti depit tènniri contu de is arrégulas sinò s’òpera sua no benit tenta in contu. Is prémius chi s’ant a donai podint èssiri in dinai.

Is cuncurrentis ant a èssiri avisaus in tempus po sa premiatzioni chi s’at a fàiri in Silius, forzis in Mes’’e Idas de su 2013.

Unu saludu mannu a totus de parti de:

Sa presidenti de sa Pro Loco Alida Cirina, e de sa giuria Anna Cristina Serra (presidenti), Gianfranco Garrucciu (giurau), Ivo Murgia (giurau), Paolo Pillonca (giurau), Dante Erriu (segretàriu).

 

Tags: , ,

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.