In sardu

Sa stramirari de Bersani, sa barrosia de Grillo e sa torrada de Berlusconi

de Cristian Caddeo

Cun sa situazioni politica de custas cirasa funti benniasa a pillu na scantu e bedidarisi.

Su centrusinistra e Bersani funti arrinesciusu a perdi eletzionisi chi parianta giai bintasa, cun d’una campagna elettorali scarriga de ispera e motivazionisi e chi no at scippidu intzullai sa curiosidadi de sa genti poita sa malaria de su centru sinistra esti sempri sa propria, non arrinexi a chistionai a sa genti comuna.

Un’orta chi Bersani esti arrinexiu a “non” binci is eletzionisi de toccau a su propriu a ciccai de formai nu governu. E ingui puru ari falliu. E poita ari falliu?

Inizialmenti, cun s’eletzioni de Grasso e Boldrini pariara ca è cumprendiu commenti si deppiada aparigiai cun i “grillinusu”. Toccara at dusu cunfundi, a ciccai de dusu fai praciri, poita, a su contrariu de su chi padidi, non funti na forza unida, compatta. Beninti de estrazionisi mera differentisi, merasa mancu si conoscinti e custu s’è biu po s’eletzioni de is presidentisi de Camera e Senato. Po cussu m’abetamu nu Bersani prus furbu, fraissinu.

Deppiada intzullai i “grillinusu” bixinusu a sa parti manca. Fu bastau chi essi fattu nominisi de personaggiusu, attesu de is partidusu, chi antessi stetiu sciopedausu po su governu. Depenta essi personaggiusu stimausu de is cincu istellas e de su centrusinistra. Du s’aressi postus in crisi e difficilmenti Crimi e Lombardi antessi pocciu fai is barrosusu comenti anti fattu in s’incontru chi eusu biu in streaming. Tamu ari fattu comenti in campagna elettorale, at chistionau de cambiamentu chenna e nai comenti custu cambiamentu deper’essi cuncordau. Po is noviziusu de Grillo esti istetiu fince troppu facili a du pigai a bussinarasa.

Grillo, de parti sua, est abarrendi coerenti con su chi at nau in campagna elettorali e mi spantu de chini d’ari votau e immoi era bolli chi si vessa alleau cun Bersani. Su problema po issu esti ca immoi ara pagai custa barra a is prossimas eletzionis poita medasa chi d’anti votau no enta cumprendiu custa posizioni aicci tostada, bodenta unu chi duss’essara aggiudausu a lestru a ndi essi de su famini e no unu chi fessara intrau immoi scetti po binci  a sas prossimas eletzionis.

S’unicu chi esti guarangendi de custa situazioni esti sempri issu, Berlusconi. S’ammostada comenti “responsabili” proponendi de guvernai cun su centrusinistra sciendi giai ca non enta pori mai assetiai is propostasa de Bersani cun is problemasa personalisi chi teniri. Dhu sciri e sciendidu esti cichendi de screditai is atrusu fendi a bi ca si fessa po cussu su governu fura giai nasciu e is sondaggiusu funti giai dimostrendi ca esti s’unicu guarangendi votusu.

 

Tags: , , , ,

11 Comments

 1. lukas baffo says:

  No c’intrada ita tipu de sardu si fueddada, s’importanti est a fueddai po no perdi s’identidadi ki is politicu regionalis , da candu sa Regioni sarda est nascia, anti fattu perdi. deu sa s’80 a 2u 2002 seu stettiu iscrittu a su partidu sardu d’atzioni, e appu sempiri sperau ki is assessoris regionalis sardistas ki funti passaus in custa cadiras regionalis essint fattu calincuna cosa po sa lingua, appu partecipau sempiri a is congressus de su partidu , ma a parti calincunu totus fueddanta sa lingua colonizzatrici : S’italianu e poi is discussionis fianta puntadas sempiri si su pd’az deppiada essiri da destra o da sinistra e si xettada po cussu. Mai ki fessidi bessiu un’assessori a sa manera de Grillu ki naressidi ca is consilleris regionalis funti troppus (ma immui anti fattu unu bellu sforzu pottendiddus a 60! candu ndi bastant solu 20 in Sardinnia e funti medas puru!); ki essidi reclamau po imponi sa lingua sarda cumenti a lingua in prova (ma obbligatoriu) me in sa scolas , in totus ia sa scolas finzas a s’Universidadi,po almenu 12/15 annos, e basti ki siada su sardu , no ci fiada importanza cali tipu e in custus 15 annos is su studiosus deppiant stilai una grammatica po da imponi po ateros 20 annos me in sa scolas , e finiu custu periudu beniada declarada sa conditzioni bilingue de sa Sardinnia , e aicci a pagu a pagu is sardus si torrant abituai cun sa lingua insoru ,. eliminada su colonialismu culturali continentali, valoritzendi sa lingua e sa litteratura sarda e sa storia sarda. E a pagu a pagu su sardu torrada a essiri sardu primas e italianu dopu e no su contrariu. Eppuru eus tentu assessoris sardistas puru a sa Pubblica istrutzioni ma ita anti fattu po sa lingua e candu ci fiada sa bonanima de Mariu melis fiada stettia s’occasioni bona. ma totus si funti dimostraus bellus a teni sa cadira su stipendiu e calincuna borta su doppiu incaricu puru , po is ateros pagu spatziu e biesi cumenti seus finius totus is partudus sardus ? Pagu meda. Custa est s’orta bona de torrai a tentai, deu ia bolii biri custa realizzatzioni Is sardus unius in d’unu partidu o movimentu scetti po cumbatti sa politica regionali lecchina de is partidos foresterus e teni consilleris onestus ki guverninti a favori de sa genti e ki sianta pagus e senza totus cussus privilegius ki tenint immui ca funti peus de cussus italianus. A si biri e fortza paris

 2. MatteGa says:

  S’unica cosa chi ti nau est ca no depis ponni sempiri sa vocali a pustis de sa consonanti.
  Issu EST, no ESTI. Issus FUNT, no FUNTI.

 3. Le scuole di Sardo stanno man mano prendendo piede in isola, e consiglio vivamente di prenderne parte. Non prendere questa come un offesa, ma come un incoraggiamento. Io stesso non potrei scrivere ne parlare ora la nostra lingua senza imbarazzo, ma tu almeno ci hai provato! Non penso ci sia nulla di male nel voler scrivere in Sardo, seppur in modo non corretto. Ora abbiamo bisogno di tutto, persino di questi tentativi, da cui non bisogna dissociarsi totalmente. D’altronde non sappiamo chi qui stia scrivendo: presumibilmente un novello. Sbagliàis est cosa bona ki ddu faeus tottus impari!!!

  • Cristian Caddeo says:

   Si sa critica esti fatta po fai mellusu appessi strollicu a no d’arrigolli ma brullendi t’em’a nai ca sa critica d’esta deppia fai in sardu ca aicci esti troppu facili :-). Comenti nara tui deu seu nu novellu, non emu mai iscritu in sardu e in prusu d’apu fattu aintru de un’orixedda tanti po mi spassiai (e carincunu de bos’atrusu ara nai:”e si biri”).

   • Alessandro Mongili says:

    Eja già si biet (pron.: bie, ‘ie, bìede, bìete, biidi, biiri, bì, ‘ì, ‘idi, segundu su logu).
    Ma a s’ispassiare (pron.: ispassiare, ispassiai, spassiai, segundu su logu) est (pron.: è, esti, este, a segunda) sèmpere (pron.: sèmpere, sèmpiri, segundu su logu) cosa bona (pron.: bona, vona, ‘ona, a segunda).

 4. Cristian Caddeo says:

  A che nosusu (in su Sulcis) stramu o istramu si narara de unu chi no esti bonu a fai su chi esti fendi. Stramirari era pori significai “incapacità”. D’agatasa in su Ditzionariu de su Prof. Mario Puddu:
  http://www.ditzionariu.org/lemmi_search.asp

 5. C. Paulis says:

  Scusamiri, Cristian, ita bollidi nai “stramirari”? Appu ciccau online e in particulare innoi http://www.sardegnadigitallibrary.it/documenti/17_59_20080717155055.pdf ma no happu agattau nudda. 🙂

 6. Gianni Cossu says:

  E cando non s’ischit su de nàrrere est mègius a si callare a sa muda, o no iscrìere nudda (in italianu comente est naturale!). Pro megiorare s’ortografia sarda b’at semper tempus, pro s’indispitzigare dae dossu su monolinguismu istèricu italianu est prus difìtzile.

 7. Cristian Caddeo says:

  Caru Robespierre, sicuramenti su sardu miu non è perfettu ma esta fai beni a torrai a liggi su chi è scrittu Vito in custu link:

  https://www.vitobiolchini.it/2013/02/12/parliamo-in-sardo-ci-vediamo-venerdi-15-in-piazzetta-savoia-a-cagliari-tropu-togu/

  In particolari custa frasi:

  “Eppure in tanti a Cagliari capiscono il sardo. Però non lo parlano. Perché si vergognano, perché lo hanno dimenticato, perché non hanno mai avuto occasione di parlarlo.”

  Deu non tengu brigungia de provai a chistionai e scriri in sardu e du facciu fince po mi spassiai. E si puru imbrucconu e scriu tontirarisi seu prexiau ca Vito s’ari donau sa possibilitati de dhu fai in su blog e cosa sua. Si tui pensasa di essi mellusu de is atrusu scriendi in italianu e critichendi fai comenti boisi. Deu, po bona paxi tua, si Vito mi dhu permittiri, appa sighi a dhu fai.

  • efisio erriu says:

   sighi aici ca su sardu non si strupiat poita su sardu giustu est cussu chi si chistionat no su de is mudusu.
   “Fu bastau chi essi fattu nominisi de personaggiusu, attesu de is partidusu, chi antessi stetiu sciopedausu po su governu. Depenta essi personaggiusu stimausu de is cincu istellas e de su centrusinistra”, deu puru m’apettà chi essit fattu aici ma creu chi dus’appat allogaus po no dus’abruxiai… appustis de unu mesi pensu puru ca custus nominisi chi no s’abruxianta si pudescinti apettendi…

 8. robespierre says:

  Meglio scrivere in italiano piuttosto che rovinare il sardo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.